ગુજરાત પોલીસ PSI પરિણામ 2022 (જાહેર) ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન લીસ્ટ કટ ઓફ માર્ક્સ ચેક કરો અહીંથી

Gujarat Police PSI Result 2022 (Out) Dv List, Merit List, Cut off@psirbgujarat2021.inગુજરાત પોલીસ PSI પરિણામ 2022 લિંક psirbgujarat2021.in પર જાહેર કરવામાં આવી છે : ગુજરાત પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર ભરતી બોર્ડ (PSIRB) એ ગુજરાત PSI માટે 06-03-2022 ના રોજ પ્રિલિમ પરીક્ષા અને 12/06/2022 અને 19/06/2022 ના રોજ મુખ્ય પરીક્ષા યોજી હતી. હવે પરીક્ષામાં હાજર થયેલા ઉમેદવારો પરિણામની અને મેરિટ લિસ્ટ 2022 ની રાહ જોઈ હતા. તેનો હવે અંત આવ્યો અને ગુજરાત PSIRB દ્વારા psirbgujarat2021.in પર PSI મુખ્ય પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે . દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે ગુજરાત PSI પસંદ કરેલ/લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોની યાદી 30મી જુલાઈ 2022ના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.  ગુજરાત PSI મેરિટ લિસ્ટ 2022 : વિહંગાવલોકન

સંસ્થાPSI ભરતી બોર્ડ (PSIRB), ગુજરાત
જાહેરાત નંબર:PSIRB/2020-21/1
પરીક્ષાનું નામ:ગુજરાત પોલીસ ગ્રુપ-3 (UPSI/APSI/IO/UASI) પરીક્ષા 2021-22
કુલ ખાલી જગ્યાઓ:1382 જગ્યાઓ
પોસ્ટના નામો:અન-આર્મ પોલીસ સબ ઈન્સ્પેક્ટર (UPSI)
અન-આર્મ આસિસ્ટન્ટ સબ ઈન્સ્પેક્ટર (UASI)
આર્મ્ડ પોલીસ સબ ઈન્સ્પેક્ટર (APSI)
ઈન્ટેલિજન્સ ઓફિસર (IO)
PET અને PST તારીખો:3જી થી 28મી ડિસેમ્બર 2021
PET/ PST પરિણામ તારીખ:15મી જાન્યુઆરી 2022
પ્રિલિમ પરીક્ષાની તારીખ:6ઠ્ઠી માર્ચ 2022 (રવિવાર)
પ્રિલિમ્સ પરિણામ રિલીઝ તારીખ:27મી એપ્રિલ 2022
મુખ્ય પરીક્ષા તારીખ:12.06.2022 અને 19.06.2022
સત્તાવાર વેબસાઇટ:www.psirbgujarat2021.in


ગુજરાત પી.એસ.આઇ દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોની યાદી


લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોની દસ્તાવેજ ચકાસણી 12/08/2022 અને 13/08/2022 ના રોજ ઉમેદવાર દ્વારા અરજી ફોર્મમાં દર્શાવેલ કાયમી સરનામાના શહેર/જિલ્લા ખાતે કરવામાં આવશે. (ગુજરાત પોલીસ એકેડમી, કરાઈ, જિ. ગાંધીનગર ખાતે માત્ર એડવાન્સ માર્કસ અને એક્સ-સર્વિસમેન ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કરવાની રહેશે)

દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે કોલેટર ડાઉનલોડ કરવાની તારીખ હવે પછી વેબસાઇટ પર જાહેર કરવામાં આવશે.ગુજરાત પોલીસ PSI મુખ્ય પરીક્ષામાં કટ ઓફ માર્ક્સ


ગુજરાત પોલીસ PSI લાયક ઠરવા માટેના કટઓફ માર્કસ નીચે આપેલ છે.

દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોના શ્રેણી મુજબના કટ ઓફ માર્ક્સ નીચે મુજબ છે.
(A) પુરુષ ઉમેદવાર

કેટેગરીકટ ઓફ માર્ક્સઉમેદવારોની સંખ્યા
સામાન્ય266.75848
EWS260.50 છે188
એસસી245.00100
એસ.ટી195.00274
SEBC255.00497

(B) મહિલા ઉમેદવાર

કેટેગરીકટ ઓફ માર્ક્સઉમેદવારોની સંખ્યા
સામાન્ય218.50 છે382
EWS206.2586
એસસી200.2545
એસ.ટી182.0076
SEBC209.25220

(C) ભૂતપૂર્વ સૈનિક ઉમેદવાર

કેટેગરીJ-કેટેગરીના કટ ઓફ માર્ક્સભૂતપૂર્વ સૈનિક કટ ઓફ માર્ક્સઉમેદવારોની સંખ્યા
સામાન્ય266.75213.4018
EWS260.50 છે208.404
એસસી245.00196.001
એસ.ટી195.00180.000
SEBC255.00204.0011


    ગુજરાત પોલીસ PSI પરિણામ 2022 કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું?
  • પ્રથમ, PSI ભરતી બોર્ડની અધિકૃત વેબસાઈટ –  psirbgujarat2021.in ની મુલાકાત લો.
  • હોમ પેજ પર, '(દસ્તાવેજ ચકાસણી યાદી) ગુજરાત પોલીસ UASI/IO/UPSI/APSI પરીક્ષા 2022નું પરિણામ' નામની લિંક ખોલો.
  • અહીં, મેરિટ લિસ્ટ સાથે PSIRB પરિણામ સ્ક્રીન પર દેખાશે.
  • ગુજરાત પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર પરીક્ષા પરિણામ 2022 ની PDF ડાઉનલોડ કરો અને તેને ભવિષ્યના સંદર્ભ માટે સાચવો.
  • Ctrl+F દબાવી તમારા રોલ નંબર નાખી જુઓ. તમારું નામ પસંદગી યાદીમાં છે કે નહિ તે જુઓ.

ગુજરાત PSI મહત્વની કડીઓ:
દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોની યાદીઅહીં ક્લિક કરો
બધા ઉમેદવારોના ગુણ જુઓ :અહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઇટઅહીં ક્લિક કરો

મુખ્ય પરીક્ષા

(૧) પો.સ.ઇ. કેડરની કુલ-૧૩૮૨ જગ્‍યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે જાહેરાત ક્રમાંકઃ PSIRB/202021/1 થી ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવેલ.
(ર) તા.૧૨/૦૬/૨૦૨૨ અને તા.૧૯/૦૬/૨૦૨૨ નારોજ મુખ્ય પરીક્ષા લેવામાં આવેલ.
(૩) તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૨ નારોજ તમામ હાજર ઉમેદવારોના ગુણ વેબસાઇટ ઉપર મૂકવામાં આવેલ અને નિયમોનુસાર રિચેકીંગ માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવેલ. રિચેકીંગ માટે ૧૨૭ પેપરો માટે ૬૮ અરજીઓ મળેલ જે રિચેકીંગ અંગેની જરૂરી કાર્યવાહી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ જેમાં કોઇપણ પ્રકારનો ફેરફાર થતો નથી.
(૪) સરકારશ્રીના ગૃહવિભાગના ઠરાવ ક્રમાંકઃ જીજી/જીયુજે/૪/૨૦૨૧/મહક/ ૧૦૨૦૧૦/૩૩૫/સ, તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૧થી ઠરાવેલ પરીક્ષા નિયમોમાં મુદદા નંબર-૮ (એચ) ના પેરા નંબર-૨ માં જણાવ્‍યા મુજબ ખાલી જગ્‍યાના ૨ (બે) ગણા ઉમેદવારોને દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે કવોલીફાઇડ કરવા જણાવેલ છે.
(પ) કવોલીફાઇડ લીસ્ટ તૈયાર કરવા માટે મુખ્ય પરીક્ષામાં હાજર રહેલ ઉમેદવારના શારીરીક કસોટીમાં મેળવેલ ગુણ, મુખ્ય પરીક્ષામાં મેળવેલ ગુણ, એન.સી.સી. “સી” સર્ટીફીકેટના મળવાપાત્ર વધારાના ગુણ, રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી / રક્ષા શકિત યુનિર્વસિટી પ્રમાણપત્રના મળવાપાત્ર વધારાના ગુણ, રમતવીરોને મળવાપાત્ર વધારાના ગુણ તથા વિધવાને મળવાપાત્ર વધારાના ગુણનો સરવાળો કરી જે ગુણ આવે તેને ધ્યાને લઇ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે.


ખાસ નોંધઃ

(૧) કટ ઓફ માર્કસ એટલે જે-તે કેટેગીરીમાં કવોલીફાઇડ થયેલ છેલ્લા ઉમેદવારના માર્કસ.
(ર) જે ઉમેદવારોના એન.સી.સી. “સી” સર્ટીફીકેટના મળવાપાત્ર વધારાના ગુણ, રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી / રક્ષા શકિત યુનિર્વસિટી પ્રમાણપત્રના મળવાપાત્ર વધારાના ગુણ, રમતવીરોને મળવાપાત્ર વધારાના ગુણ તથા વિધવાને મળવાપાત્ર વધારાના ગુણ મૂકવામાં આવેલ છે આવા ઉમેદવારોની દસ્‍તાવેજ ચકાસણી સમયે નિયમ મુજબ પ્રમાણપત્ર ધરાવતા ન હોય તો ઉમેરવામાં આવેલ ગુણ રદ થશે અને નિયમોનુસાર કાર્યવાહી થશે જે તમામને બંધનકર્તા રહેશે.
(3) ઉમેદવારોની અત્‍યાર સુધી કોઇ ડોકયુમેન્‍ટ (પ્રમાણપત્ર)ની ચકાસણી થયેલ નથી આ સમગ્ર ભરતી પ્રક્રિયા દરમ્‍યાન કોઇપણ ઉમેદવાર કોઇપણ તબકકે ગેરલાયક હોવાનું ધ્યાન ઉપર આવશે તો તેઓની ઉમેદવારી રદ થવાને પાત્ર રહેશે.
(૪) કોઇપણ ઉમેદવાર વિરૂધ્‍ધ નિયમભંગ અથવા ગેરરીતીનો કોઇ પુરાવો કોઇ પણ તબકકે મળશે તો તેઓની ઉમેદવારી રદ થવાને પાત્ર રહેશે.
(૫) મુખ્ય પરીક્ષા દરમ્યાન દરેક વર્ગખંડમાં CCTV કેમેરાનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલ હતો. હાલ તમામ CCTV કેમેરા રેકોડીંગની ચકાસણી ચાલી રહેલ છે. આ ચકાસણીમાં જો કોઇ ગેરરીતી માલુમ પડશે તો સબંધિત ઉમેદવારની ઉમેદવારી રદ કરવામાં આવશે જે તમામને બંધનકર્તા રહેશે.

Post a Comment

વધુ નવું વધુ જૂનું