કરંટ અફેર્સ ક્વિઝ

બ્રુ કરાર (Bru Agreement) શું છે?

બ્રુ એકોર્ડના અમલીકરણની સમીક્ષા કરીને, કેન્દ્ર સરકાર બ્રુના પુનર્વસન માટે સમય મર્યાદા વધારવા માટે સ…

આંબેડકર સર્કિટ (Ambedkar Circuit) શું છે?

ભારત સરકાર સૂચિત આંબેડકર સર્કિટને પ્રોત્સાહન આપવા માટે વિશેષ એસી ટ્રેનનો ઉપયોગ કરવાનું વિચારી રહી છ…

વધુ પોસ્ટ લોડ કરો પરિણામો મળ્યાં નથી