પશુ પાલન

લંપી વાયરસ (Lampi Virus) જાનવરોમાં ફેલાતો ગઠ્ઠો ત્વચાનો વાયરસ, જાનવરોના મોતથી પશુ માલિકો પરેશાન

લંપી વાયરસ (Lampi Virus) - જાનવરોમાં ફેલાતો ગઠ્ઠો ત્વચાનો વાયરસ મિત્રો હમણાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી દુન…

વધુ પોસ્ટ લોડ કરો પરિણામો મળ્યાં નથી