Gujarat Gyan Guru Quiz Bank 09 August 2022 in English @g3q.co.in

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ | ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ સ્પર્ધા રજીસ્ટ્રેશન 2022 | ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ જવાબ | Gujarati Gyan Guru Quiz Answers | Today’s Quiz Bank | www.g3q.co.ln | Gujarati Gyan Guru Collage Quiz Questions


Gujarat Gyan Guru Quiz Questions Bank 09/08/2022 | Gyan Guru Quiz Bank 09 August 2022


લેખનું નામગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝના પ્રશ્નો ડાઉનલોડ કરો
પેટા પ્રકારGyan Guru Quiz Bank 09 August
કયા વિભાગ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી છેશિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય
કોના દ્વારા આ ક્વિઝ ચાલુ કરવામાં આવેલી છેગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્‍દ્રભાઈ પટેલના હસ્તે
મળવાપાત્ર ઈનામ શું છે25 કરોડ સુધીનું ઈનામ મળવાપાત્ર થશે
09 ઓગસ્ટ 2022 Total Question125
સત્તાવાર વેબસાઈટhttps://g3q.co.in/Gujarat Gyan Guru quiz questions and answers pdf | Gyan guru quiz registration 2022 | g3q quiz questions and answers pdf | g3q quiz bank | Gujarat Gyan guru quiz 2022 | Gujarat Gyan guru quiz questions and answers | g3q quiz answers pdf download | g3q quiz 2022 login | www.quiz.g3q.co.in


[College, Others] Gujarat Gyan Guru Quiz Bank 10 August 2022 in English

 1. Gujarat is leading the country in which crop with 47% production?
 2. A domestic cow can be used to do natural farming on how many acres of land?
 3. Which government scheme for farmers covers 3 risks like drought, heavy rains, and unseasonal rains?
 4. Which dictionary was launched by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendrabhai Modi, for people with hearing impairments?
 5. Which of the following courses have been abolished in the New Education Policy 2020?
 6. What is the maximum loan given to Scheduled Tribes students with brilliant careers to study abroad?
 7. When should the applicant have obtained an education loan from a scheduled bank for higher studies in order to be eligible for the interest subsidy on education loans provided by the Gujarat Government Assistance Scheme for Higher Education?
 8. How much of the amount farmers receive as a subsidy under the “Suryashakti Kisan Yojana” is a percentage?
 9. How many components are there in the PM-KUSUM yojana?
 10. How many units of electricity are generated per day through the Akota Solar Bridge project?
 11. Where has a provision been made to set up a Government Ayurvedic Hospital under the Gujarat Budget 2022–23?
 12. What is the full form of LDS?
 13. What is the amount paid by the government of Gujarat as an incentive grant to Samras Gram Panchayats (Women Samras-for the third time in a row and with a population of up to 5000)?
 14. Which sector is the second largest source of employment in India?
 15. Which of the following authors has written children’s literature?
 16. What was the original name of the Rang Avdhut Maharaj?
 17. Which metal was used by the Harappans of Lothal to make a scale of accurate size?
 18. In which district is the ‘Manimandir’, known as the Taj Mahal of Gujarat, located?
 19. Where was Govardhanram Tripathi, the famous novelist of Gujarati literature, born?
 20. Which sage’s ashram was cleaned by Shabri, according to the Ramayana?
 21. Which prize was given to “The God of Small Things”?
 22. When was the budget system introduced in India?
 23. Butea monosperma (Khakro/Palash )tree is related to which Tirthankara?
 24. How many mammals are there in India that are under low threat?
 25. Which fellowship award has been given in the field of Environmental Sciences and Biodiversity?.
 26. According to the 2018 wildlife census of the Gujarat Forest Department, what is the population of Vultures in Gujarat?
 27. In terms of biodiversity, what place does Gujarat hold in India?
 28. Which of the following certificates can be obtained using the Digital Gujarat website?
 29. Which of the following services is included in the Green Mission scheme launched by Prime Minister Shree Narendrabhai Modi?
 30. The Gujarat Pollution Control Board was established in accordance with which provision?
 31. What kind of grant is given in the first component of the STRIDE scheme?
 32. Where is the Vikram Sarabhai Space Centre located?
 33. What are the three pillars of the Narcotics Control Bureau?
 34. Which Ministry of the Government of India has implemented the Cyber Crime Prevention for Women and Children (CCPWC) Scheme to deal with cybercrimes against women and children?
 35. On the banks of which river is the Kumbh Mela held in Ujjain?
 36. When was the “National AIDS Prevention and Control Policy” launched?
 37. What is the purpose of the ‘Sanjeevani Express Bike Service’?
 38. Which portal was launched by the Raksha Mantri Shri Rajnath Singh to provide tele-medicine services?
 39. What is the process of maintaining the quality of vaccines called?
 40. How many bamboo-based Skill Enhancement Centers (Kaushalya Vardhan Kendra) in the tribal areas of Gujarat were inaugurated recently by Shri Bhupendrabhai Patel under the Pradhan Matri Kaushalya Vardhan Yojana?
 41. How much of the total cost as a rebate can be claimed by a startup for patent filing fees?
 42. How many states are covered under the DMIC (The Delhi–Mumbai Industrial Corridor Project) Project?
 43. What is included in Electronic Media Campaigns under the Information, Education, and Communication (IEC) Scheme?
 44. Which is the first “petroleum and petrochemical port” in India?
 45. How much maximum possible financial assistance can be made available for validation of proof of concept, or prototype development, or product trials in the ‘Startup India Seed Fund Scheme’ by the Government of India?
 46. How much assistance do children of labour receive for admission to B.D.S./B.A.M.S./B.H.M.S. under the Gujarat Labour Welfare Board’s Higher Education Reward Scheme?
 47. How many beneficiaries should there be in GIDC to benefit from the Government of Gujarat’s Shram Niketan Yojana?
 48. Which of the following sectors is included as an NCS Partner in the NCS Portal of the Government of India?
 49. How can Parliament amend the provision on the official language of India under the Constitution?
 50. When did the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019 come into force?
 51. At which place is the School of Planning and Architecture declared the status of an institute of national importance under The School of Planning and Architecture Bill, 2014?
 52. Which new body has taken the place of the Planning Commission at present?
 53. Who was the first Governor General of India?
 54. For what minimum period will the candidates join the army under Agneepath Yojana?
 55. What does “I” mean in IGST?
 56. Which scheme is operational under GWRDC in Gujarat for ground water investigation?
 57. By what name is the Saurashtra-Narmada Avtaran scheme known?
 58. What is the speciality of desalination plant?
 59. How much minimum population is required to form a municipal corporation in urban areas?
 60. How many district panchayats are there in Gujarat state?
 61. Which scheme was implemented by the government of Gujarat to provide electricity to farmers from 5 a.m. to 9 p.m.?
 62. Which scheme is implemented for the development and conservation of indigenous bovine (cow) breeds?
 63. What is the function of the Centre of Excellence in Maritime and Shipbuilding?
 64. Ambaji temple is situated in which mountain range of Gujarat?
 65. Which is the official site to track one’s train in India?
 66. Which of the following city is famous for Terracotta temples?
 67. Which scheme is introduced to improve the connectivity between the talukas and district headquarters?
 68. How many districts of India will be connected by Bharatmala Pariyojana?
 69. When was the Knowledge Consortium of Gujarat established in Gujarat?
 70. Which institutions provide a roof, food, medical aid, and training in life skills to disowned children?
 71. Which Ministry launched the Shala Gunvatta Portal?
 72. What was the mission carried out under the Mission Sagar Scheme in May 2020?
 73. Who was the only and last Indian Governor General of India?
 74. When the students have to register to avail Post SSC Scholarship for Girls?
 75. Which grades are eligible for the Parikshitlal Majmudar Pri SSC Scholarship Scheme?
 76. In how many universities of Gujarat has Dr. Ambedkar Chair been established?
 77. How much discount is given on the trademark registration fee to the beneficiary who has availed Startup India?
 78. Where was Rup Singh Nayak, who started the ‘Nayaka Movement’ in the 19th century and revolted against the local princely states and British rule?
 79. What type of Gruh is working for needy victims under the Women’s Protection Act-2005 against domestic violence?
 80. How much assistance is provided by banks at a low interest rate under the “National Rural Livelihood Mission”?
 81. How much exemptions are given to the girls studying in Std.10 and Std.12 by the state government in the board’s exam fee?
 82. Which of the following is a famous Ramayana mythological hill station situated on the bank of the river Mandakini in Uttar Pradesh?
 83. In which state of India is the Chandraprabha Bird Sanctuary located?
 84. Who was the greatest surgery specialist (surgeon) of ancient India?
 85. Name the founder of the Lingayat sect.
 86. Which of the following waterfalls is the highest in India?
 87. Where is Hamirsar Lake located in Gujarat?
 88. In which Olympic sports are the terms foil, epee, and sabre used?
 89. Which country has eight Olympic gold medals in hockey?
 90. In which part of the plant does photosynthesis usually take place?
 91. What is the classification of diseases called?
 92. ‘Election of members of Rajya Sabha’ in India is a subject taken from which country?
 93. For what period does the Vice President of India hold office?
 94. Which of these works were translated from Sanskrit to Gujarati by Bhalan?
 95. Which of the following minerals is found in natural form in the state of Chattisgarh?
 96. What is the S.I unit of frequency?
 97. What is the interaction between living organisms and the environment termed as?
 98. Which of the following was facilitated by Bharat Ratna award?
 99. Who among the following has been conferred the Padma Vibhushan in the field of arts by the Government of India in the year 2021?
 100. By what name is the birthday of Netaji Subhas Chandra Bose known?
 101. When is ‘World Weather Day’ celebrated?
 102. When is the ‘International Day for Clean Air for Blue Skies’ celebrated all over the world?
 103. In which Indian state or UT will the Dark Sky Reserve be set up?
 104. Who has composed the garba by praising the Shaktipeeth of Bahucharaji ?
 105. In which year did the National Book Trust begin?
 106. What would be the percentage of glucose in the urine of a healthy person?
 107. What is the strike range of the Agni-2 missile?
 108. Hydel projects up to 100 KW are called what type of project in Gujarat?
 109. What is the name of the author of the ‘Revenue Stamp’ autobiography?
 110. Which Hindu painter was sent by Jahangir to portray Shah Abbas-I of Persia?
 111. Who is the author of ‘Arthashastra’?
 112. Which City is known as Pink City Of India?
 113. In which district of Gujarat is the Shabri Dham temple located?
 114. Which Jyotirlinga temple is located in Gujarat?
 115. Which is the State Tree of Madhya Pradesh?
 116. What is the name of the deadly coronavirus?
 117. Which of the following is the outer layer of an eye?
 118. Which device is used as the standard pointing device in a Graphical User Environment?
 119. Which device is used to watch movies ?
 120. Which style of temple architecture is found in Northern India?
 121. Which of the following Indian academies is promoting dance, drama, and music at a national level?
 122. In which medium is sound transmitted the fastest?
 123. Which field of engineering involves building and maintaining infrastructure such as roads, bridges, buildings, and water resources?
 124. “If you want to know India, know Swami Vivekananda.” Who made this statement?
 125. Who was the leader who said, “No matter if you are weak, you should have a lion and a tiger heart”?

[School] Gujarat Gyan Guru Quiz Bank 10 August 2022 in English

 1. What assistance is provided to offshore fishing boats when they remain at sea for more than one day?
 2. On which day as per Gujarati Calendar, Gujarat government started Krushi mahotsav?
 3. What is the eligibility criteria to secure admission in NIT Surat for Gujarat students?
 4. AMA, IIM and PRL are the result of which visionary?
 5. When was the Chief Minister Vijay Rupani inaugurated the technological and infrastructural upgraded Command and Control Centre 2.0 or ‘Vidya Samiksha Kendra’?
 6. How many assistance is provided by the Central Government under the ‘Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthan Maha Abhiyan Scheme’?
 7. Where is the Vatwa Combined Cycle Power Plant located?
 8. Which system tracks the flow of funds from Centre to the lowest level of implementation both under Treasury route & SPV route?
 9. Which state has become the largest manufactuing hub in the country as per the RBI?
 10. Which of the following anthology of poetry has received Jnanpith award ?
 11. Gujarat Vidyapith was first started in whose bungalow ?
 12. What was the name of the revolutionary who led the struggle for tax waiver against the British?
 13. Who was the creator of the ‘Ratnavali’ work?
 14. Where is the Lakhota Lake situated?
 15. In which district are the caves of Sana Vankia located ?
 16. Who was the founder of the Gujarat Vernacular Society?
 17. Who edited the first collection of poetry of Gujarati language?
 18. Which is the oldest and most well known literature in India?
 19. Which play of kalidas is counted among the best play in the world?
 20. Who founded the four monasteries – Sringeri, Badrinath, Dwarka and Puri?
 21. On which day does the Rath Yatra begin ?
 22. When is Guru Nanak Jayanti celebrated ?
 23. Who introduce the local self-government?
 24. Who is known in Gujarati literature as a gyani poet or an outspoken poet?
 25. Which is the major species of Gaga wildlife sanctuary Jamnagar?
 26. Where can the ‘Medical Camps Scheme’ be organized under the Social Forestry Programme of the Forest Department?
 27. How much aid is provided by the Gujarat Government in cases where non-milch animal such as rakes or padis, calves, donkeys, ponies, etc.are killed by wild animals?
 28. How many square kilometers of the Mithiyala Wildlife Sanctuary in Gujarat is reserved area ?
 29. In which sanctuary in Gujarat bears are found?
 30. Which is the state bird of Kerala?
 31. Who wrote an essay, ‘The Study of Administration’ in 1887?
 32. In the year 2022-23, e-sign and e-seal services will be used in which applications ?
 33. Which department of Government of Gujarat publishes the monthly magazine, ‘Yojana’, related to development ?
 34. Which law was enacted in 2016 by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, India ?
 35. Hydroxychloroquine and chloroquine are which type of drugs?
 36. What is the full form of NMSHE?
 37. Which department has the portfolio of Anti-Corruption Bureau?
 38. Which island is situated on the south- east of India?
 39. Under which section of the GSDM Act 2003 provides the constitution of the Gujarat State Disaster Management Authority?
 40. What is the helpline number of Ayush Covid-19 counselling?
 41. Where has Triphalavan been developed in an effort to increase the cultivation of Ayurvedic medicines?
 42. When did the Gujarat Textile Policy came into effect?
 43. Honorable Prime Minister Shri Narendrabhai Modi announced to celebrate January 16 as which day?
 44. Where is lignite coal found in Gujarat?
 45. As per Indian Minerals yearbook 2019, which state is leading in production of Sulphur?
 46. How much amount of monthly pension is given to the beneficiary under Atal Pension Scheme of Government of India?
 47. How many new Jan Shikshan Sansthans are decided to set up in the upcoming years by the Government of India?
 48. Which Ministry is responsible to protect and safeguard the interest of workers?
 49. Who was the first Female Chief miminster in India ?
 50. Which Act of Govt. of India deals with a comprehensive mechanism to ban the unregulated deposit?
 51. In which case Right to Life Under Article 21 also includes Right to livelihood decided?
 52. What is the minimum percentage of bonus to be paid to a employee in every industry and establishment?
 53. Who was the first Non- Congress Prime Minister of India?
 54. What is the name of two Parliamentary Committees mentioned in the Indian Constitution ?
 55. What is the duration of the training for “Aapda Mitra”?
 56. Which is the fifth longest river that completely flows within India ?
 57. Which Ukai Reservoir based canal has been constructed by the Government of Gujarat for the benefit of irrigation in Songadh and Vyara talukas?
 58. What is the Toll Free number for drinking water Supply complaints in Rural Area?
 59. In which state National urban Mission was launched by Shri Narendrabhai Modi ?
 60. Whom should Gram Panchayats contact to avail the benefits of ‘Panchvati Yojana’ in their village as per the provisions of the scheme in Gujarat?
 61. Under which Ministry does the ‘Start-up Village Entrepreneurship Programme’ come?
 62. How many buses were allocated, under the ‘Vanbandhu Kalyan Yojana’ for the updown facility for students who belong to tribal areas in Narmada district ?
 63. What will be the special feature of the Mumbai Trans-Harbour Link Bridge after its construction is completed ?
 64. Under which scheme financial support will be provided to tourism service providers approved by the Ministry of Tourism, Govt. of India for undertaking promotion and marketing of India in the overseas markets?
 65. How many offices will be there in Surat Diamond Bourse?
 66. Which scheme of transportation in the Himalayan region started for the first time in India?
 67. Which University conferred an Honorary Degree of Doctor of Science on RSS chief Mohan Bhagwat?
 68. What is the full form of WBNP with respect to Anganwadis?
 69. What has been developed by the ALIMCO to provide “After Sale Service” and undertaking awareness campaign on use of Aids and Assistive devices ?
 70. On which online portal Divyang (disable) students have to apply for scholarship?
 71. Which center would be identified in each state and union territory as an effort to create robust sporting ecosystem in the entire country?
 72. Which integrated scheme has been implemented by Sports Authority of Gujarat, Gandhinagar to fulfill the dual objectives of sports training and school education through public-private partnership?
 73. Of whom the certificate is required at the time of application for the benefit of Breast and Cervical Cancer Screening Diagnosis and Treatment Program ?
 74. What are the important components of ‘Mission Shakti’ for women?
 75. Which instrument is used to measure the electric potential difference across two points?
 76. Which is the hottest planet in our solar system?
 77. Which quantity does have coulamb as SI unit?
 78. Which national leader shares his birthday with Gandhiji?
 79. Who designed the first Indian National Flag?
 80. When the Digital India Mission was launched ?
 81. With which authentic digital number the Digilocker account is connected?
 82. In which district of Gujarat Pirotan Island is located?
 83. Which is the state animal of Jharkhand?
 84. On which riverbank Kabir Vad is located in Gujarat ?
 85. What is the name of Mahatma Gandhi’s Samadhi ?
 86. In which city did the revolutionary Madanlal Dhangra kill an English officer?
 87. Where did Vasant-Rajab come from?
 88. Which of the following river does not originates from India?
 89. What is the traditional name of Sahyadri?
 90. According to Shikhar Arohan Yojana, climbing is done during how many days?
 91. Who won the ICC-International Cricket Council Champions Trophy in 2013?
 92. In which sport is Bull’s Eye used?
 93. Which Austrian scientist discovered the ABO blood group system in the year 1900?
 94. What is the meaning of the term ‘WE’ in Preamble of Constitution ?
 95. Who is considered as the father of English poetry?
 96. What is the conversion of protein into after digestion?
 97. Which of the following is a non-renewable energy source?
 98. Which gas is used for making vegetable ghee?
 99. Who among the following had been conferred the Padma Shri in field of Social Work by Government of India in year 2021?
 100. Who was honoured with the Dadasaheb Phalke Award in the 64th National Film Awards for the year 2016?
 101. Who got the best music directior award in 66th National Film Awards for the year 2018 ?
 102. When is the ‘World High Blood Pressure Day’ celebrated?
 103. When is ‘World Liver Day ‘celebrated?
 104. When is the ‘World Television Day ‘celebrated?
 105. Which book is launched by the Amit Shah, Mohan Bhagwat?
 106. Which city of Gujarat was known as the Manchester of the Eastern countries?
 107. Which Indian Athlete set a new national record by throwing javelin 89.30 meters at the Pavo Nurmi Games in Finland?
 108. Which centenarian writer has made invaluable contribution in Gujarati linguistics and Gujarati morphology?
 109. In how many days do we get N.A. permission from iORA online portal?
 110. Which two institutions have jointly established “GAGAN”?
 111. Between whom was the Mahabharata war fought?
 112. Which Chinese pilgrim visited India in the 7th century?
 113. Which stepwell is located in Patan?
 114. In which state of India the ‘Kovalam’ beach is situated ?
 115. Who is known as the ‘Grand Old man of India’?
 116. How many Upanishads are there?
 117. What are the Plants growing on sand called ?
 118. Identify the place where computer is not used?
 119. Which of the following is odd one in the context of computer ?
 120. A small piece of data sent from a website and stored in the user’s web browser, What it is called ?
 121. Where is the ‘Ayna Mahal’ located in Gujarat?
 122. Which Indian monument is displayed on the new Indian currency note of Rs.200?
 123. Which Indian scientist died in a plane crash ?
 124. What is the theme of World Leprosy Day 2022?
 125. Where is the famous temple of Hatkeshwar Mahadev located?


પ્રેસ નોટClick Here
નોટીફીકેશનClick Here
સત્તાવાર વેબસાઈટClick Here

Post a Comment

વધુ નવું વધુ જૂનું