કેન્દ્ર સરકારે ટૂંકા ગાળાની કૃષિ લોન પર વ્યાજ સબવેન્શનને મંજૂરી આપી

17 જુલાઈ, 2022 ના રોજ, કેન્દ્રીય કેબિનેટે કૃષિ ક્ષેત્રને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ટૂંકા ગાળાની કૃષિ લોન પર વ્યાજ સબવેન્શન પુનઃસ્થાપિત કરવાની મંજૂરી આપી હતી. આ મંજૂરી એ તમામ નાણાકીય સંસ્થાઓને લાગુ પડશે જે કૃષિ ક્ષેત્ર માટે ધિરાણની સ્થિર ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરશે.
મુખ્ય બિંદુ

  •  રૂ.3 લાખ સુધીની ટૂંકા ગાળાની કૃષિ લોન પર 1.5% ની વ્યાજ સહાય મંજૂર કરવામાં આવી છે. આ રકમ નાણાકીય વર્ષ 2022-23 થી 2024-25 માટે ધિરાણ આપતી સંસ્થાઓને આપવામાં આવશે.
  • કૃષિ ક્ષેત્ર માટે 1.5% વ્યાજ સબવેન્શનનો ઉદ્દેશ્ય ગ્રામીણ અર્થતંત્રને પર્યાપ્ત કૃષિ ધિરાણ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.
  • તે પ્રાદેશિક ગ્રામીણ બેંકો અને સહકારી બેંકોમાં ધિરાણ આપતી સંસ્થાઓની નાણાકીય તંદુરસ્તી અને કાર્યક્ષમતા પણ સુનિશ્ચિત કરશે.
  • આ પગલા માટે યોજના હેઠળ નાણાકીય વર્ષ 2023 થી નાણાકીય વર્ષ 2025 માં રૂ. 34,856 કરોડની વધારાની અંદાજપત્રીય જોગવાઈની જરૂર પડશે.

નાણાકીય સંસ્થાઓ માટે વ્યાજ દરો અને ધિરાણ દરમાં વધારો જેવા બદલાતા આર્થિક પરિદ્રશ્યને કારણે સરકારે વ્યાજ સબવેન્શનના દરની સમીક્ષા કરી હતી. વ્યાજ સહાયની પુનઃસ્થાપનાથી ખેડૂત માટે કૃષિ ક્ષેત્રે પૂરતો ધિરાણ પ્રવાહ સુનિશ્ચિત થશે. આ પગલાથી બેંકોને ભંડોળના ખર્ચમાં થયેલા વધારાને શોષવાની મંજૂરી મળશે. ટૂંકા ગાળાની કૃષિ જરૂરિયાતો માટે ખેડૂતોને લોન આપવા માટે બેંકોને પણ પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવશે.

વ્યાજ સબવેન્શન સ્કીમ

ખેડૂતો બેંકને લઘુત્તમ વ્યાજ દર ચૂકવે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે સરકાર દ્વારા વ્યાજ સબવેન્શન સ્કીમ રજૂ કરવામાં આવી હતી. આ યોજનાનું નામ બદલીને સંશોધિત વ્યાજ સબવેન્શન સ્કીમ (MISS) કરવામાં આવ્યું છે, જે હેઠળ ખેડૂતોને કૃષિ અને અન્ય સંલગ્ન પ્રવૃત્તિઓમાંથી રાહત વ્યાજ દરે રૂ. 3 લાખ સુધીની ટૂંકા ગાળાની લોન આપવામાં આવે છે.

Post a Comment

વધુ નવું વધુ જૂનું